Hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị đo lường

Dịch vụ hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị đo lường

Khi nào cần hiệu chuẩn thiết bị đo ? Sau một khoảng thờ gian, các thiết bị đo sẽ bị sai lệch và không cho kết quả đo chính xacsc. Do đó, chúng cần phải được hiệu chuẩn. Nhưng có thường xuyên không? và để xác định điều đó thì khoảng thời gian giữa các […]